Lake Superior College Logo

Uenye Zapiski Komsomolskogo-na-Amure Gosudarstvennogo Tehnieskogo Universiteta

Alternate Titles

  • Ucenye Zapiski Komsomol'skogo-na-Amure Gosudarstvennogo Tehniceskogo Universiteta

ISSNs

  • 2076-4359
  • 2222-5218