Lake Superior College Logo

Proceedings of Kazan University. Natural Sciences / Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki

Alternate Titles

  • Uenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seriā Estestvennye Nauki
  • Ucenye Zapiski Kazanskogo Gosudarstvennogo Universiteta: Seri Estestvennye Nauki

ISSNs

  • 1815-6169